Da li već imaš osigurano mesto na nebu?

Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas: i izići će oni koji su činili dobro, na uskrsnuće života, i oni koji su činili zlo, na uskrsnuće osude. (Jovan 5:28 – 29)

Dolazi dan za svakog od nas bilo da ste hrišćanin ili ne, kada ćemo saznati šta se nalazi iza zavese vremena. Biblija nekima obećava Večni Život, a drugima, osudu. Svako ljudsko biće se kroz istoriju sigurno zapitalo, “Šta će se desiti sa mnom kada umrem?“ Davno pre nego što je uopšte bilo Biblije koju bi čitali, prorok Job je posmatrao prirodu. Govorio je o nadi drveta, kako bi se iseklo i umrlo, ipak čim oseti vodu, ono se vraća nazad u život i daje sveže pupoljke. Job je znao da će čovek, kao i drvo, ponovo ustati u život:

Ako čovek umre hoće li ponovo živeti? Svih dana tokom vremena koje mi je određeno čekaću dok mi nedođe promena. Ti ćeš sazvati i ja ću ti odgovoriti: poželećeš delo svojih ruku. Jer sada ti brojiš moje korake: ne bdiš li ti nad mojim grehom? (Job 14:14-16)

Job možda nije imao Bibliju koju bi čitao, ali je znao da će ga Bog jednog dana uskrsnuti iz groba kada dođe Otkupitelj ljudske vrste.

Oh, kada bi se reči moje sada zapisale, kada bi se u knjizi otisnule! Kada bi se željeznim perom I olovom zavuek u stenu urezale! Jer znam da moj Otkupitelj živi I da će on u poslednji dan nad zemljom ustati. I premda kasnije kožu moju i ovo telo crvi unište, ipak ću u svome telu Boga videti: (Job 19:23-26)

Prorok je govorio o Gospodu Isusu i uskrsnuću njegovih ljudi. Po otkrivenju je Job znao da iako će možda naše telo potpuno uvenuti, Isus će ga ponovo obnoviti. I sa našim očima ćemo ga videti kako dolazi. Svi Božji ljudi čeznu da vide taj slavan dan.

Ipak, isto tako, koliko je sigurno da postoji Bog, takođe postoji đavo; i koliko je sigurno da postoji Nebo, takođe postoji i pakao. Ulozi su veći nego što možemo zamisliti. Apostol Pavle je rekao, Oko nije videlo, uvo nije čulo, niti je u srce čovečije ušlo što je Bog pripravio za one koji ga ljube (1 Kor. 2:9) Naš um ne može shvatiti, kako će Nebo biti slavno, niti može zamisliti horor pakla. Isus je rekao da je pakao toliko loš da bi bilo bolje da odsečemo deo našeg tela nego da rizikujemo ići na takvo užasno mesto.

Ako te tvoja ruka sablažnjava, odeseci je: bolje ti je sakatome ući u život negoli s obe ruke otići u pakao, oganj neugasivi: (Marko 9:43)

Onda ko će ići u nebo? A ko će ići u pakao? Iako je tužno, ali Isus je rekao da većina ljudi neće prihvatiti nagradu koju je ON voljan da da: Uđite na uska vrata; jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji na njih ulaze: jer uska su vrata i uzak je put koji vodi u život i malo ih je koji ih nalaze. (Mat. 7:13-13)

Isus je takođe rekao, “Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je u nebu. Mnogi će mi u onaj dan reći: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali? I u tvoje ime zloduhe izgonili? I u tvoje ime čudesna dela činili?’ Tada ću im otvoreno reći: ‘Nikada vas nisam poznavao: Idite od mene, vi koji činite bezakonje” (Matej 7:21-23)

Samo zato što osoba ispoveda Hrišćanstvo, ne znači da je spašena. Pa, ovo je očigledno pitanje za naše umove: Kako da primim Večni Život? Isus nam je dao jednostavan odgovor: Zaista, zaista, kažem vam: Onaj ko sluša moju reč i veruje onom koji me poslao, ima večni život i ne odlazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. (Jovan 5:24) Nažalost, ima tako malo ljudi u svetu danas koji su voljni da uzmu vreme iz njihovih zauzetih dana da čuju Božji Reč. A ima još manje onih koji će verovati nakon što su jednom čuli Reč.

Crkve nam kažu da budemo dobre osobe, mislimo pozitivno, ne lažemo, ili ne krademo, ne varamo, i ićićemo u Nebo. Oni ne razumeju da će pakao biti pun ljudi koji su živeli dobar život. Realnost je da mi ne idemo u Nebo zbog naših pravednih dela ili zato što smo deo neke crkve. Postoji samo jedan put do Večnog Života, a to je kroz Isusa Hrista. On nam je dao instrukcije da moramo VEROVATI Njegovu Reč, što je Biblija. U suprotnom, kako bi mogli biti spašeni?

Kada dođe dan suda za tebe, hoćeš li čuti, “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od utemeljenja sveta,” (Matej 25:24) ili ćeš čuti, “Odlazite od mene, prokleti, u oganj večni pripravljen za đavla i njegove anđele”? (Matej 25:41)

Kako tvoje oči čitaju ove reči, imaš izbor da učiniš: Da li ćeš izabrati da veruješ Božju Reč? GDE ĆEŠ TI PROVESTI VEČNOST?Kako mogu dobiti večni život?

"Zaista, zaista kažem ti: ako se ko ne rodi nanovo, ne može videti kraljevstvo Božje." (Jovan 3:3) Bilo da si Metodista, Baptista, Nazaren ili bilo šta drugo ne možeš ući u njegovo kraljevstvo ako nisi nanovo rođen, to jest ako nisi rođen od vode i Duha. "Rođen" znači "promenjen." Ali moraš prvo umreti da bi bio rođen. Moraš umreti samom sebi i biti rođen ponovo u Hristu Isusu. Kako onda biti nanovo rođen?

Apostol Petar nam je dao jednostavne instrukcije: "Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Hrista, radi oproštenja greha i primićete dar Svetoga Duha." (Dela 2:38) Ako ispunimo ova dva jednostavna uslova, Bog nam je obećao Svetog Duha, to jest njegovog Duha. I kada primite njegovog Duha, postajete slični njemu. Vaš način života se menja, ne volite stvari ovog sveta već tražite njegovu volju. A Bog nikada neće izneveriti ili poništiti svoje obećanje.

Kada primite Svetog Duha vi ste zapečaćeni do dana vašeg otkupljenja. To znači i ako umrete otićićete u njegovu prisutnost, ali jednog dana ćete ponovo ustati, zajedno sa svim otkupljenima i kraljevaćete na ovoj zemlji zajedno sa Isusom Hristom. Bog želi da svako primi večni život, ko ispuni njegov jednostavan zahtev. Da li ste voljni da mu predate svoj život?