Prvi greh

U Edenskom vrtu, zmija je prevarila Evu da pojede zabranjeno voće. Ona je to pojela i posle dala svom mužu. Biblija govori da su im se otvorile oči i shvatili su da su goli. Koja zmija može da govori, i kakve veze ima voćka sa golotinjom?

Postanak 3:1 Zmija je bila lukavija od svih divljih životinja koje je stvorio Gospod Bog. Ona reče ženi: “Zar vam je Bog stvarno rekao da ne smete jesti ni s jednog drveta u vrtu?”

Postanak 3:6-7 Vide žena da je drvo dobro za jelo, za oči milo i primamljivo za mudrost. Uzme onda od njegovog ploda i pojede. Dala je i svom mužu koji je bio s njom, pa je i on jeo. U to im se oboma otvore oči i oni shvate da su goli. Zato su spleli smokvino lišće i napravili sebi pregače.

Postanak 3:14-15 Tada Gospod Bog reče zmiji: “Kad si to učinila, prokleta budi među svim životinjama i svim divljim zverima. Na svom trbuhu ćeš puzati i jesti prah celog svog veka!” Evo, zamećem neprijateljstvo između tebe i žene; između tvog potomstva i njenog potomstva: Ono će ti glavu satirati a ti ćeš mu petu ujedati.

Ovo je prvi greh zabeležen u Bibliji. Očigledna pitanja su: Kako može zmija da govori? Kakve veze imaju ubrano voće i golotinja? Gde se zmijsko seme (potomstvo zmije) uklapa u sve ovo? Biblija nam govori da je zmija (u Bibliji se o zmiji govori u muškom rodu) bila “lukavija” od svih zveri. On je bio toliko sličan čoveku da je mogao da hoda, govori pa čak i da intelektualno razmišlja. Nakon što je zaveo Adamovu ženu, Bog ga je prokleo u gmizavca, ali tek posle, kada je bila načinjena šteta i kada je njegovo seme već bilo “zasađeno”. Biblija govori u Postanku 3:15 da “zmija” ima seme i da je Bog stavio neprijateljstvo između dva semena. Očigledno je da se zmijsko seme pomešalo sa Evinim ‘prirodnim semenom’ pre odvojenja. Kako je to moglo da bude rezultat konzumiranja jabuke? Onda, nekoliko stihova kasnije, “Adam je nazvao svoju ženu: Eva, jer je bila majka svih živih”. Primetite da Biblija ne kaže da je Adam bio otac svih živih. Postoje različiti “rodovi” u Bibliji. Naravno, postoji voćka, kao što je jabuka, koja raste i daje plodove sa kojima se hranimo. Postoje i rodovi, koji se odnose na naša dela, bilo da su to poslovi kao na primer: poljoprivreda ili privatni biznis, ili duhovni rodovi kao što su manifestacije čuda i propovedanje Jevanđelja. Dalje, postoji plod utrobe, koji se odnosi na začeće i rođenje.

Da li može voće kao što je jabuka, dati Adamu i Evi saznanje da su goli? Ili bi bio potreban fizički odnos između muža i žene da bi shvatili da treba da pokriju određene delove svojih tela? Šta se zaista desilo tog dana u Edenskom vrtu, što je izazvalo pad celog čovečanstva?

Kao što je Seme žene doslovno Bog koji je Sebe očitovao u ljudskom telu, tako je i zmijsko seme doslovno način na koji je Sotona mislio da može sebi otvoriti vrata u ljudsku rasu. Bilo je nemoguće za Sotonu (jer je on samo STVOREN duh) da sebe očituje na način na koji je Bog sebe očitovao, tako da nam Knjiga Postanka govori kako je on proizveo svoje seme, predstavio i ubrizgao sebe u ljudsku rasu. Takođe, setite se da je Sotona nazvan “zmijom.” Govorimo o njegovom semenu i ulasku u ljudsku rasu. Pre nego je Adam fizički spoznao svoju ženu, zmija je došla do nje pre njega. Tako je nastao Kain. Kain je bio (rođen, začet) od “zloga,” (1. Jovanova 3:12) Istina je da je Eva imala DVA sina u svojoj utrobi (blizance) od DVA RAZLIČITA začeća. Ona je u sebi nosila blizance, sa Kainovim začećem malo pre Abelovog.

Biblija nam govori u poslanici Rimljanima 3:23 da su svi sagrešili i izgubili slavu Božiju. Iz nje takođe saznajemo, da su od vremena začeća svi rođeni kao grešnici. Zato se svako ljudsko biće koje je rođeno, nalazi u potrebi za otkupljenjem (moramo se nanovoroditi ako želimo videti Kraljevstvo Božje), jer je svo čovečanstvo bilo rođeno u grehu izuzev Isusa Hrista, koji je bio rođen od device (ne posledicom fizičkog odnosa između muža i žene) da bi platio kaznu za greh i otvorio put za spasenje...Reference

Postanak 3:6-7 Vide žena da je drvo dobro za jelo, za oči milo i primamljivo za mudrost. Uzme onda od njegovog ploda i pojede. Dala je i svom mužu koji je bio s njom, pa je i on jeo. U to im se oboma otvore oči i oni shvate da su goli. Zato su spleli smokvino lišće i napravili sebi pregače.
[Kako su mogli shvatiti da su goli? Da li konzumiranje nekog voća može doneti takvo saznanje?]

Postanak 3:13-15 “Šta si to učinila?” - upita Gospod Bog ženu. “Zmija me je prevarila, pa sam jela” - odgovori žena. Tada Gospod Bog reče zmiji: “Kad si to učinila, prokleta budi među svim životinjama i svim divljim zverima. Na svom trbuhu ćeš puzati i jesti prah celog svog veka!” Evo, zamećem neprijateljstvo između tebe i žene; između tvog potomstva i njenog potomstva: Ono će ti glavu satirati a ti ćeš mu petu ujedati.
[Zmija je imala seme. Očigledno je da se ne odnosi na gmizavca.]

Postanak 4:1-2 Adam leže sa svojom ženom Evom, te ona zače i rodi sina. Nazvala ga je Kain, rekavši: “Stekla sam čoveka od Gospoda.” Potom je rodila njegovog brata Avelja. Avelj je postao pastir sitne stoke, a Kain zemljoradnik.
[Sav život dolazi od Boga, bilo da je to zakonski ili vanbračno. Sotona ne može stvarati život.]

Luka 3:38 Koji je bio sin Enosov, koji je bio sin Setov, koji je bio sin Adamov, koji je bio sin Božji.
[Gde je prvorođeni Kain u Adamovoj liniji potomstva?]

1 Jovanova 3:12 Ne kao Kain, koji je bio od onoga zloga i zakla svog brata. A zbog čega ga zakla? Zato što njegova vlastita dela beše zla, a dela njegovog brata pravedna.
[Bog je stvorio Adama na Svoju sliku. Odakle je potekla Kainova zloba, a odakle je došla Abelova pravednost? Nasledili su svoje atribute od svojih očeva.]

Juda 1:14 O ovima je prorokovao Enoh, sedmi od Adama, rekavši: ”Evo, dolazi Gospod sa hiljadama svojih svetih,”
[U Bibliji nema Kaina u Adamovoj liniji potomstva.]